Skolan övergripande tema även detta år är "Slow school" vilket innebär att vi satsar på kvalitet framom kvantitet. Det vi gör vill vi göra bra!
Rörelse i skolan är också ett av årets teman.Elevforumet Stjärnan i Lagmans skola:


I elevforumet finns 2 elevrepresentanter för varje klass i åk 3 ,4 och 5.  Förskolan och åk 1-3 representeras av väneleverna iåk 3-5.

 

Medlemmar i Stjärnan läsåret 2017 -2018:


 

 

 

Elevforumets uppgift är att fungera som språkrör för eleverna. Skolans  elever kan komma med förslag och delge dem via elevforumets representanter. Rådet kan komma med egna förslag och önskemål och framföra dessa till lärarna som fattar beslut i kollegiet.

 

Alla ska få möjlighet att agera ordförande och sekreterare. Elevforumets uppgift förutom att fungera som elevernas språkrör även att lära eleverna mötesteknik och hur beslut fattas i demokratisk anda.

 

Elevforumets verksamhet sprids till alla elever i skolan via dess medlemmar. Protokoll från mötena ska hängas i klasserna och väneleverna informerar sina vänklasser om aktuella saker.

 

 

Elevforumet håller möte ca. en gång i månaden eller enligt behov. Handledare för elevforumet är vicerektor Niklas Vidjeskog.

 
stäng